Dự án Linux Toàn Tập

Dự án “Linux Toàn Tập“, dự án này bao gồm tất cả các bài viết về hệ điều hành Linux ( các dịch vụ trên Linux ) từ cơ bản đến nâng cao. Mọi góp ý, thắc mắc, đóng góp và yêu cầu bài viết vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected]

Xin cám ơn sự đóng góp, góp ý của các bạn.

Phần 1: Giới thiệu về linux

– Giới thiệu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-he-dieu-hanh-linux/

– Tìm hiểu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-he-dieu-hanh-linux/

– Kernel : http://www.gocit.vn/bai-viet/kernel/

– Giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu : http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu/

– Giới thiệu về hệ điều hành Debian : http://www.gocit.vn/bai-viet/debian/

– Giới thiệu về hệ điều hành CentOS : http://www.gocit.vn/bai-viet/centos/

– Giới thiệu về Redhat : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-ve-redhat/

– Hướng dẫn cài hệ điều hành CentOS 6 : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-centos-6/

– Download các phiên bản CentOS cũ hơn tại địa chỉ : vault.centos.org

– Cấu trúc thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-truc-cay-thu-muc-trong-linux/

– Ý nghĩa các thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cua-cac-thu-muc-trong-linux/

– Tìm hiểu File System của Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/file-system-linux/

– Tìm hiểu về các file khởi động của hệ điều hành Linux http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-cac-file-khoi-dong-cua-he-dieu-hanh-linux/

– Ext4 : http://www.gocit.vn/bai-viet/ext4/

Phần 2 : Linux căn bản

– Chia sẽ một số kinh nghiệm khi triển khai Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/chia-se-mot-so-kinh-nghiem-khi-trien-khai-linux/

– Reset password Root linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/reset-password-root-linux/

– Giới thiệu dịch vụ SSH trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-dich-vu-ssh-tren-linux/

– Một số lệnh Linux cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Sử dụng “vi” trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/su-dung-vi-linux/

– Cài phần mềm trong Linux: http://www.gocit.vn/bai-viet/co-ban-ve-cai-dat-phan-mem-tren-linux/

– Hướng dẫn cài webmin trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-webmin/

– Các câu lệnh dành cho network trên Linux :  http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-danh-cho-network-tren-linux/

– Một số lệnh yum cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-lenh-co-ban-su-dung-yum/

– Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-file-system-nfs/

– NFS http://www.gocit.vn/bai-viet/nfs-server/

– Sử dụng Crontab trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/crontab-linux/

– Ý nghĩa các thông số fstab trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cac-thong-so-trong-fstab/

– Grep Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/grep-linux

– Quyền truy cập file trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/quyen-truy-cap-file-tren-linux/

–  Quản lý user – group và phân quyền trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/quan-ly-user-group-va-phan-quyen-tren-linux/

– Tạo và quản lý user trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/tao-va-quan-ly-user-linux/

– File và hệ thống file trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/file-va-he-thong-file-tren-linux/

– Tìm hiểu về /dev/nul : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-dev-null/

– Basic Linux Command : http://www.gocit.vn/bai-viet/basic-linux-commands/

– Giám sát hệ thống Linux với netstat : http://www.gocit.vn/bai-viet/giam-sat-he-thong-linux-voi-netstat/

– Một số câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– How to enable IP Forwarding in Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/how-to-enable-ip-forwarding-in-linux/

Phần 3: Một số dịch vụ căn bản trên Linux

– Hướng dẫn cấu hình DHCP : http://www.gocit.vn/bai-viet/dhcp/

Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-cache/

– Căn bản Squid Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-squid-cache/

– Network Time Protocol ( NTP ) trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-time-protocol-ntp-tren-linux/

– Hướng dẫn cài VsFTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/vsftp/

– SSH without a password : http://www.gocit.vn/bai-viet/ssh-without-password/

– Logrotate : http://www.gocit.vn/bai-viet/logrotate/

– Căn bản trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-samba-linux/

– Cài đặt và cấu hình samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-va-cau-hinh-samba/

– Network Tool : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-tools/

– Rar – Unrar trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/rar-unrar-linux/

Phần 4: Một số thủ thuật trên linux

– Một số lệnh Linux cơ bản: http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Các câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– Tips Linux :

http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-tips/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-2/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-3/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-4/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-5/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-6/

Squid Proxy out of filedescriptors : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-proxy-out-of-filedescriptors/

Một số thủ thuật với htaccess : http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-thu-thuat-voi-htaccess/

Tạo tập tin trên linux có kích thước bất kỳ

Sửa một số lỗi chung trong Linux

Phần 5 : Một số dịch  vụ nâng cao:

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-openvpn/

Các lệnh MySQL thông dụng : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-lenh-mysql-thong-dung/

Khôi phục mật khẩu root MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/khoi-phuc-mat-khau-root-mysql/

MySQL Query Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-query-cache/

MySQLTuner :  http://www.gocit.vn/bai-viet/mysqltuner/

AutoMySQL Backup : http://www.gocit.vn/bai-viet/automysqlbackup/

Căn bản iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables/

Căn bản về iptables ( phần 2 ) : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables-2/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial-3/

iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/firewall-linux/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial/

Iptables Firewall Configuration Tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-firewall-configuration-tutorial/

Selinux là gì : http://www.gocit.vn/bai-viet/disable-selinux/

RPM Build : http://www.gocit.vn/bai-viet/rpm-build/

Cài phần mềm từ source trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/install-open-source-linux/

Một số tool monitor linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/15-tool-monitor-linux/

Linux System Monitor Tools : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-system-monitor-tools/

Iptables ip_conntrack table full : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-ip-conntrack-tables-full/

Linux kernel sysctl : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-kernel-sysctl/

PHP Security : http://www.gocit.vn/bai-viet/php-security/

Change datadir MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/change-datadir-mysql/

memcached : http://www.gocit.vn/bai-viet/install-memcached/

Tool Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/system-admin-tool-linux/

Migrate MySQL http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-mysql-databse/

Migrate user account Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-user-account-linux/

HowTo: Speed Up Linux Software Building And Re-syncing : http://www.gocit.vn/bai-viet/speed-up-software-raid-linux/

Software Vs Hardware RAID Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/software-vs-hardware-raid-linux/

RAID 5 vs RAID 10: Recommended RAID For Safety and Performance : http://www.gocit.vn/bai-viet/raid-5-vs-raid-10/

Undelete Files Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/undelete-files-linux/

Các phương pháp đối phó ddos http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-phuong-phap-doi-pho-ddos/

Truy cập MySQL Server từ xa thông qua SSH : http://www.gocit.vn/bai-viet/truy-cap-mysql-server-thong-qua-ssh/

Cấu hình MRTG trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-mrtg-tren-centos/

Mã hóa tập tin với OpenSSL : http://www.gocit.vn/bai-viet/ma-hoa-tap-tin-voi-openssl/

SUID/SGID, STICKY : http://www.gocit.vn/bai-viet/suid-sgid-sticky/

Tuning Linux firewall connection tracker ip_conntrack : http://www.gocit.vn/bai-viet/tuning-linux-firewall-connection-tracker-ip_conntrack/

MySQL trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql/

Cài đặt Xen trên Centos : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-xen-tren-centos/

Cài đặt Openvz trên CentOS : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-openvz-tren-centos/

Mysql Database Performance tuning : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-database-performance-tuning/

Cấu hình HAProxy và http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-haproxy-va-keepalived/

Haproxy for Mysql Failover and Redundancy : http://www.gocit.vn/bai-viet/haproxy-mysql-failover-redundancy/

Keepalived For Web Cluster http://www.gocit.vn/bai-viet/keepalived-for-web-cluster/

Nginx: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy) http://www.gocit.vn/bai-viet/nginx-setup-ssl-reverse-proxy-load-balanced-ssl-proxy/

Check mysql replication : http://www.gocit.vn/bai-viet/check-mysql-replication/

Htaccess Toàn Tập : http://www.gocit.vn/bai-viet/htaccess/

Cpulimit : hạn chế việc sử dụng CPU đối với các Process trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cpulimit-han-che-su-dung-cpu-voi-cac-process-trong-linux/

Tối ưu hệ thống Linux http://www.gocit.vn/bai-viet/toi-uu-he-thong-linux

Phần 6: LAB Linux ( dành cho các bạn thực hành )

Lab Linux – Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-file-system-nfs/

Lab Linux – Cài Đặt DHCP Server : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-dhcp-server/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-samba/

Lab Linux – Network Information Service – NIS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-information-service-nis/

Lab Linux – Cài đặt cấu hình dịch vụ LDAP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-cau-hinh-dich-vu-ldap/

Lab Linux – Dịch vụ chia sẻ file FTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-dich-vu-chia-se-file-ftp/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-dns/

Lab Linux – Xây dựng Slave DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-xay-dung-slave-dns/

Lab Linux – Cấu hình webserver Apache : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-webserver-apache/

Lab Linux – Cấu hình Virtual Host : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-virtual-host/

Lab Linux – Giám sát hệ thống web server :  http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-giam-sat-he-thong-web-server/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix ( phần 1 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p1/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix – ( phần 2 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p2/

Lab Linux – Căn bản Iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-can-ban-iptables/

Tài liệu tham khảo

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-linux-administration-a-beginners-guide-fifth-edition/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-tai-lieu-lpi-tieng-viet/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-10-quantal-quetzal/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-huong-dan-su-dung-he-dieu-hanh-ubuntu/

Linux Administration: A Beginners Guide, 5 Edition

Linux Administration: A Beginners Guide, Sixth Edition

Ebook : UNIX and Linux System Administration Handbook, 4th Edition

Ebook : https://www.fshare.vn/folder/5APENQGSBYKP

ISO Centos 6.x 7.x: https://www.fshare.vn/folder/8S4SHOO6KYU6

Tiếp tục cập nhật.

Tham gia thảo luận tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/du-an-linux-toan-tap.185/

Print Friendly, PDF & Email

Bài viết liên quan

110 thoughts on “Dự án Linux Toàn Tập”

  1. Pingback: Linux » Góc IT
  2. Pingback: Kernel » Góc IT
  3. Cảm ơn anh Hậu về những chia sẽ cực kỳ bổ ích về kiến thức Linux cho anh em IT. Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình !

Để lại lời nhắn