Dự án Linux Toàn Tập

Dự án “Linux Toàn Tập“, dự án này bao gồm tất cả các bài viết về hệ điều hành Linux ( các dịch vụ trên Linux ) từ cơ bản đến nâng cao. Mọi góp ý, thắc mắc, đóng góp và yêu cầu bài viết vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ email : [email protected]

Xin cám ơn sự đóng góp, góp ý của các bạn.

Phần 1: Giới thiệu về linux

– Giới thiệu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-he-dieu-hanh-linux/

– Tìm hiểu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-he-dieu-hanh-linux/

– Kernel : http://www.gocit.vn/bai-viet/kernel/

– Giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu : http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu/

– Giới thiệu về hệ điều hành Debian : http://www.gocit.vn/bai-viet/debian/

– Giới thiệu về hệ điều hành CentOS : http://www.gocit.vn/bai-viet/centos/

– Giới thiệu về Redhat : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-ve-redhat/

– Hướng dẫn cài hệ điều hành CentOS 6 : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-centos-6/

các phiên bản CentOS cũ hơn tại địa chỉ : vault.centos.org

– Cấu trúc thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-truc-cay-thu-muc-trong-linux/

– Ý nghĩa các thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cua-cac-thu-muc-trong-linux/

– Tìm hiểu File System của Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/file-system-linux/

– Tìm hiểu về các file khởi động của hệ điều hành Linux http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-cac-file-khoi-dong-cua-he-dieu-hanh-linux/

– Ext4 : http://www.gocit.vn/bai-viet/ext4/

Phần 2 : Linux căn bản

– Chia sẽ một số kinh nghiệm khi triển khai Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/chia-se-mot-so-kinh-nghiem-khi-trien-khai-linux/

– Reset Root linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/reset-password-root-linux/

– Giới thiệu dịch vụ SSH trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-dich-vu-ssh-tren-linux/

– Một số lệnh Linux cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Sử dụng “vi” trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/su-dung-vi-linux/

– Cài phần mềm trong Linux: http://www.gocit.vn/bai-viet/co-ban-ve-cai-dat-phan-mem-tren-linux/

– Hướng dẫn cài webmin trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-webmin/

– Các câu lệnh dành cho network trên Linux :  http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-danh-cho-network-tren-linux/

– Một số lệnh yum cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-lenh-co-ban-su-dung-yum/

– Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-file-system-nfs/

– NFS Server : http://www.gocit.vn/bai-viet/nfs-server/

– Sử dụng trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/crontab-linux/

– Ý nghĩa các thông số fstab trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cac-thong-so-trong-fstab/

– Grep Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/grep-linux

– Quyền truy cập file trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/quyen-truy-cap-file-tren-linux/

–  Quản lý user – group và phân quyền trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/quan-ly-user-group-va-phan-quyen-tren-linux/

– Tạo và quản lý user trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/tao-va-quan-ly-user-linux/

– File và hệ thống file trên linux http://www.gocit.vn/bai-viet/file-va-he-thong-file-tren-linux/

– Tìm hiểu về /dev/nul : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-dev-null/

Linux Command : http://www.gocit.vn/bai-viet/basic-linux-commands/

– Giám sát hệ thống Linux với netstat : http://www.gocit.vn/bai-viet/giam-sat-he-thong-linux-voi-netstat/

– Một số câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– How to enable IP Forwarding in Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/how-to-enable-ip-forwarding-in-linux/

Phần 3: Một số dịch vụ căn bản trên Linux

– Hướng dẫn cấu hình DHCP : http://www.gocit.vn/bai-viet/dhcp/

– Squid Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-cache/

– Căn bản Squid Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-squid-cache/

– Network Time Protocol ( NTP ) trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-time-protocol-ntp-tren-linux/

– Hướng dẫn cài VsFTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/vsftp/

– SSH without a password : http://www.gocit.vn/bai-viet/ssh-without-password/

– Logrotate : http://www.gocit.vn/bai-viet/logrotate/

– Căn bản samba trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-samba-linux/

– Cài đặt và cấu hình samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-va-cau-hinh-samba/

– Network Tool : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-tools/

– Rar – Unrar trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/rar-unrar-linux/

Phần 4: Một số thủ thuật trên linux

– Một số lệnh Linux cơ bản: http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Các câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– Tips Linux :

http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-tips/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-2/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-3/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-4/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-5/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-6/

Squid out of filedescriptors : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-proxy-out-of-filedescriptors/

Một số thủ thuật với http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-thu-thuat-voi-htaccess/

Tạo tập tin trên linux có kích thước bất kỳ

Sửa một số lỗi chung trong Linux

Phần 5 : Một số dịch  vụ nâng cao:

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-openvpn/

Các lệnh MySQL thông dụng : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-lenh-mysql-thong-dung/

Khôi phục mật khẩu root MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/khoi-phuc-mat-khau-root-mysql/

MySQL Query Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-query-cache/

MySQLTuner :  http://www.gocit.vn/bai-viet/mysqltuner/

AutoMySQL Backup : http://www.gocit.vn/bai-viet/automysqlbackup/

Căn bản iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables/

Căn bản về iptables ( phần 2 ) : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables-2/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial-3/

Firewall iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/firewall-linux/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial/

Iptables Firewall Configuration Tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-firewall-configuration-tutorial/

là gì : http://www.gocit.vn/bai-viet/disable-selinux/

RPM Build : http://www.gocit.vn/bai-viet/rpm-build/

Cài phần mềm từ source trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/install-open-source-linux/

Một số tool monitor linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/15-tool-monitor-linux/

Linux System Monitor Tools : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-system-monitor-tools/

Iptables ip_conntrack table full : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-ip-conntrack-tables-full/

Linux kernel sysctl : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-kernel-sysctl/

Security : http://www.gocit.vn/bai-viet/php-security/

Change datadir MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/change-datadir-mysql/

Install http://www.gocit.vn/bai-viet/install-memcached/

System Admin Tool Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/system-admin-tool-linux/

Migrate MySQL Database : http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-mysql-databse/

Migrate user account Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-user-account-linux/

HowTo: Speed Up Linux Software Raid Building And Re-syncing : http://www.gocit.vn/bai-viet/speed-up-software-raid-linux/

Software Vs Hardware RAID Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/software-vs-hardware-raid-linux/

RAID 5 vs RAID 10: Recommended RAID For Safety and Performance : http://www.gocit.vn/bai-viet/raid-5-vs-raid-10/

Undelete Files Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/undelete-files-linux/

Các phương pháp đối phó ddos http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-phuong-phap-doi-pho-ddos/

Truy cập MySQL Server từ xa thông qua SSH : http://www.gocit.vn/bai-viet/truy-cap-mysql-server-thong-qua-ssh/

Cấu hình MRTG trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-mrtg-tren-centos/

Mã hóa tập tin với OpenSSL : http://www.gocit.vn/bai-viet/ma-hoa-tap-tin-voi-openssl/

SUID/SGID, STICKY : http://www.gocit.vn/bai-viet/suid-sgid-sticky/

Tuning Linux firewall connection tracker ip_conntrack : http://www.gocit.vn/bai-viet/tuning-linux-firewall-connection-tracker-ip_conntrack/

MySQL trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql/

Cài đặt Xen trên Centos : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-xen-tren-centos/

Cài đặt Openvz trên CentOS : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-openvz-tren-centos/

Mysql Database Performance tuning : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-database-performance-tuning/

Cấu hình HAProxy và Keepalived : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-haproxy-va-keepalived/

Haproxy for Mysql Failover and Redundancy : http://www.gocit.vn/bai-viet/haproxy-mysql-failover-redundancy/

Keepalived For Web Cluster http://www.gocit.vn/bai-viet/keepalived-for-web-cluster/

: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy) http://www.gocit.vn/bai-viet/nginx-setup-ssl-reverse-proxy-load-balanced-ssl-proxy/

Check mysql replication : http://www.gocit.vn/bai-viet/check-mysql-replication/

Htaccess Toàn Tập : http://www.gocit.vn/bai-viet/htaccess/

Cpulimit : hạn chế việc sử dụng CPU đối với các Process trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cpulimit-han-che-su-dung-cpu-voi-cac-process-trong-linux/

Tối ưu hệ thống Linux http://www.gocit.vn/bai-viet/toi-uu-he-thong-linux

Phần 6: LAB Linux ( dành cho các bạn thực hành )

Lab Linux – Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-file-system-nfs/

Lab Linux – Cài Đặt DHCP Server : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-dhcp-server/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-samba/

Lab Linux – Network Information Service – NIS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-information-service-nis/

Lab Linux – Cài đặt cấu hình dịch vụ LDAP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-cau-hinh-dich-vu-ldap/

Lab Linux – Dịch vụ chia sẻ file FTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-dich-vu-chia-se-file-ftp/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-dns/

Lab Linux – Xây dựng Slave DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-xay-dung-slave-dns/

Lab Linux – Cấu hình webserver Apache : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-webserver-apache/

Lab Linux – Cấu hình Virtual Host : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-virtual-host/

Lab Linux – Giám sát hệ thống web server :  http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-giam-sat-he-thong-web-server/

Lab Linux – Triển khai hệ thống Postfix ( phần 1 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p1/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix – ( phần 2 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p2/

Lab Linux – Căn bản Iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-can-ban-iptables/

Tài liệu tham khảo

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-linux-administration-a-beginners-guide-fifth-edition/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-tai-lieu-lpi-tieng-viet/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-10-quantal-quetzal/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-huong-dan-su-dung-he-dieu-hanh-ubuntu/

Linux Administration: A Beginners Guide, 5 Edition

Linux Administration: A Beginners Guide, Sixth Edition

Ebook : UNIX and Linux System Administration Handbook, 4th Edition

Ebook : https://www.fshare.vn/folder/5APENQGSBYKP

ISO Centos 6.x 7.x: https://www.fshare.vn/folder/8S4SHOO6KYU6

Tiếp tục cập nhật.

Tham gia thảo luận tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/du-an-linux-toan-tap.185/

Print Friendly, PDF & Email

Bài viết liên quan

3 Comments

 1. Cảm ơn anh Hậu về những chia sẽ cực kỳ bổ ích về kiến thức Linux cho anh em IT. Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình !

109 Trackbacks / Pingbacks

 1. Giới thiệu về RedHat » Góc IT
 2. Giới thiệu về hệ điều hành CentOS » Góc IT
 3. Giới thiệu về hệ điều hành Debian » Góc IT
 4. Giới thiệu hệ điều hành Linux » Góc IT
 5. Giới thiệu về Ubuntu » Góc IT
 6. Hướng dẫn cài Centos 6 » Góc IT
 7. Cấu trúc thư mục trong Linux » Góc IT
 8. Cấu trúc cây thư mục trong Linux » Góc IT
 9. Ý nghĩa của các thư mục trong Linux » Góc IT
 10. Tìm hiểu về các file khởi động của hệ điều hành Linux » Góc IT
 11. Một số lệnh Linux cơ bản » Góc IT
 12. Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux” » Góc IT
 13. Các câu lệnh dành cho network trên linux » Góc IT
 14. Hướng dẫn cài đặt webmin » Góc IT
 15. Một số lệnh cơ bản sử dụng YUM » Góc IT
 16. Network File System (NFS) » Góc IT
 17. Sử dụng trình soạn thảo “vi” trong linux » Góc IT
 18. Quyền truy cập file trên linux » Góc IT
 19. Network Time Protocol ( NTP ) trên linux » Góc IT
 20. Các lệnh MySQL thông dụng » Góc IT
 21. Hướng dẫn cài đặt OpenVPN » Góc IT
 22. Khôi phục mật khẩu root MySQL » Góc IT
 23. Căn bản iptables » Góc IT
 24. Tìm hiểu về /dev/null » Góc IT
 25. Sử dụng Crontab trên Linux » Góc IT
 26. Reset password root linux » Góc IT
 27. MySQL Query cache » Góc IT
 28. Linux » Góc IT
 29. Kernel » Góc IT
 30. Disable SELinux » Góc IT
 31. RPM Build » Góc IT
 32. Install open source linux » Góc IT
 33. 15 tool monitor linux » Góc IT
 34. Hướng dẫn cài VsFTP » Góc IT
 35. Iptables ip_conntrack table full » Góc IT
 36. Iptables tutorial » Góc IT
 37. Iptables Firewall Configuration Tutorial » Góc IT
 38. Linux kernel sysctl » Góc IT
 39. Squid Proxy out of filedescriptors » Góc IT
 40. PHP Security » Góc IT
 41. Change datadir mysql » Góc IT
 42. Install Memcached » Góc IT
 43. System Admin Tool Linux » Góc IT
 44. Migrate MySQL Database » Góc IT
 45. Migrate user account Linux » Góc IT
 46. HowTo: Speed Up Linux Software Raid Building And Re-syncing » Góc IT
 47. Software Vs Hardware RAID Linux » Góc IT
 48. RAID 5 vs RAID 10: Recommended RAID For Safety and Performance » Góc IT
 49. Basic Linux Commands » Góc IT
 50. Linux System Monitor Tools » Góc IT
 51. Hướng dẫn cấu hình DHCP » Góc IT
 52. Firewall linux » Góc IT
 53. Căn bản về iptables » Góc IT
 54. Iptables tutorial ( cont.) » Góc IT
 55. Undelete Files Linux » Góc IT
 56. Các phương pháp đối phó DDos » Góc IT
 57. SSH Without a Password » Góc IT
 58. Một số thủ thuật với .htaccess » Góc IT
 59. Truy cập MySQL Server từ xa thông qua SSH » Góc IT
 60. Cấu hình MRTG trên Centos » Góc IT
 61. Giám sát hệ thống Linux với netstat » Góc IT
 62. Logrotate » Góc IT
 63. Squid Cache » Góc IT
 64. Tips Linux » Góc IT
 65. Mã hóa tập tin với OpenSSL » Góc IT
 66. Tips Linux 2 » Góc IT
 67. Căn bản Squid Cache » Góc IT
 68. Network Tools » Góc IT
 69. Tips linux 5 » Góc IT
 70. AutoMySQLBackup » Góc IT
 71. MySQL trên Linux » Góc IT
 72. Các câu lệnh thường dùng trong linux » Góc IT
 73. Tips linux 6 » Góc IT
 74. Cài đặt Xen trên Centos » Góc IT
 75. Rar / Unrar on Linux » Góc IT
 76. Mysql Database Performance tuning » Góc IT
 77. Cấu hình HAProxy và Keepalived » Góc IT
 78. Haproxy for Mysql Failover and Redundancy » Góc IT
 79. Keepalived For Web Cluster » Góc IT
 80. Nginx: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy) » Góc IT
 81. Check mysql replication » Góc IT
 82. Htaccess toàn tập » Góc IT
 83. Tìm hiểu về hệ điều hành Linux » Góc IT
 84. Cpulimit : hạn chế việc sử dụng CPU đối với các Process trong Linux » Góc IT
 85. How to enable IP Forwarding in Linux » Góc IT
 86. Lab Linux – Network File System (NFS) » Góc IT
 87. Lab Linux – Cài Đặt DHCP Server » Góc IT
 88. Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba » Góc IT
 89. Lab Linux – Network Information Service – NIS » Góc IT
 90. Lab Linux – Dịch vụ chia sẻ file FTP » Góc IT
 91. Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS » Góc IT
 92. Lab Linux – Xây dựng Slave DNS » Góc IT
 93. Lab Linux – Cấu hình webserver Apache » Góc IT
 94. Lab Linux: Giám sát hệ thống web server » Góc IT
 95. Lab Linux – Cấu hình Virtual Host » Góc IT
 96. Lab Linux: Triển khai hệ thống mail server Postfix – p1 » Góc IT
 97. Lab Linux: Triển khai hệ thống mail server Postfix – p2 » Góc IT
 98. Lab Linux – Căn bản Iptables » Góc IT
 99. Dự án Linux Toàn Tập | Hautph's Blog
 100. Cấu trúc cây thư mục trong Linux | dongquangphuong
 101. Một số lệnh Linux cơ bản | Deep Space
 102. [Bài 1] Hướng dẫn cài Centos 6.5 64bit : Website Góc IT
 103. DỰ ÁN LPI TOÀN TẬP – Site Title
 104. Sửa một số lỗi chung trong Linux : Góc IT
 105. Linux | khuong.wordpress.com
 106. Quản lý User, group và phân quyền trên linux : Góc IT
 107. Tạo và quản lý user – linux : Góc IT
 108. Giới thiệu hệ điều hành Linux - TRI THỨC TỔNG TRẠM HÒA KHÁNH
 109. Linux Toàn Tập – links – DauHell

Để lại lời nhắn