Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]

How to install Nginx Unit on Linux

11 September, 2017 admin 0

NGINX Unit is a dynamic web application server, designed to run applications in multiple languages. Unit is lightweight, polyglot, and dynamically configured via API. The […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]