Công Nghệ Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Resource

IPFS – Giới thiệu và cài đặt sử dụng

IPFS là gì Về định nghĩa, IPFS (viết tắt của InterPlanetary File System – Hệ thống tập tin liên hành tinh ) là một giao thức phân phối mã nguồn mở của giao thức hypermedia hoạt động dựa trên nội dung và danh tính. Cụ thể hơn, nó sẽ phân phối dữ liệu theo hình […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian

phpbrew builds and installs multiple version php(s) in your $HOME directory.

phpbrew builds and installs multiple version php(s) in your $HOME directory. What phpbrew can do for you: Configure options are simplified into variants, no worries about the path anymore! Build php with different variants like PDO, mysql, sqlite, debug …etc. Compile apache php module and separate them by different versions. Build and install php(s) in […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS

How to install Python 3.6.x on CentOS 7

Python is an interpreted high-level programming language for general-purpose programming. Created by Guido van Rossum and first released in 1991, Python has a design philosophy that emphasizes code readability, notably using significant whitespace Tags: CentOS, Command, Install, Linux, Python, RPM, Server, yum Bài viết liên quan How to install NGINX Amplify on Linux (0) Free […]