Căn bản Python [ Phần 3 ]

23 September, 2015 admin 0

Bài 11: For và break,continure,else,pass File lesson16.py Tags: Apple, Python Bài viết liên quan Vim Cheatsheet (0) Sitemap (1) Free Download Ebook (0) Xử lý […]

Căn bản Python [ Phần 1 ]

23 September, 2015 admin 0

Bài 1: Hello World File lesson1.py 1 2 3 4 print “Hello World” print “My name is John” print “I’m Studying Python” print “Python! Python! […]

Giới thiệu Python

23 September, 2015 admin 0

Giới thiệu Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình mức cao, đa mục đích được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của […]

How do I show active dhcp leases in Linux

23 September, 2015 admin 0

Try checking the lease file /var/lib/dhcp/dhcpd.leases or /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases or tail -f /var/log/syslog  Tags: Dhcpd, IP, Linux, Perl, Python Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) […]