Góc Ảo Hóa VMWare

VMware NSX là gì ?

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về đơn giản hóa cơ sở hạ tầng, tăng cao khả năng hoạt động cũng như tận dụng triệt để nguồn tài nguyên và nhiều lợi ích khác. Không đừng ở […]

Góc Ảo Hóa VMWare

VMware PowerCLI

Welcome PowerCLI to the PowerShell Gallery – Install Process Updates. PowerCLI is the best tool for automating management and configuration of VMware vSphere PowerCLI 6.5.3 has been released and in this release we have made some big changes to the way you install and keep up to date with PowerCLI! This update was all based […]

Góc Ảo Hóa

Building a HCI Lab with Nutanix Community Edition

What is Nutanix Community Edition free version of Nutanix AOS designed for test driving its main features on own hardware and infrastructure intended for internal business operations and non-production use only Tags: Cisco, Cloud, Command, CPU, Dell, Disk, DNS, Download, ESXi, HDD, Hypervisor, Install, IP, Nutanix, Password, Proxy, Root, Server, Setup, SSD, SSH, Storage, Tar, […]