How to install OpenResty on Linux

22 September, 2017 admin 0

OpenResty® is a full-fledged web platform that integrates the standard Nginx core, LuaJIT, many carefully written Lua libraries, lots of high quality 3rd-party Nginx modules, and most of their external […]

How to install Nginx Unit on Linux

11 September, 2017 admin 0

NGINX Unit is a dynamic web application server, designed to run applications in multiple languages. Unit is lightweight, polyglot, and dynamically configured via API. The […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Puppet – Cài đặt

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã có thông tin khái quát về Puppet, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của Puppet. Trong […]

Puppet – Giới thiệu

5 January, 2015 admin 1

Puppet là 1 phần mềm quản lý cấu hình dựa trên Ruby, và được phân phối dưới bản quyền Apache 2.0, nó có thể chạy […]

MySQLTuner-perl

19 June, 2014 admin 0

GIT – MySQLTuner is a script written in Perl that allows you to review a MySQL installation quickly and make adjustments to increase performance and […]