Resource

Hướng dẫn sử dụng Jenkins

Chào các bạn, trong bài trước, mình đã giới thiệu các khái niệm cơ bản về CI/CD, cách set up 1 ví dụ đơn giản với Jenkins. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng 1 chuỗi các tiện ích bằng Jekins có thể áp dụng trong dự án: Setting quyền […]

Resource

Tìm hiểu về Amazon Web Service

I. AWS là gì Trước đó ta nên tìm hiểu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Theo tổ chức IEEE “Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu trữ thường trực […]

Góc Ảo Hóa VMWare

VMware NSX là gì ?

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về đơn giản hóa cơ sở hạ tầng, tăng cao khả năng hoạt động cũng như tận dụng triệt để nguồn tài nguyên và nhiều lợi ích khác. Không đừng ở […]

Video Training VMware vSphere 6.5 (VCP6.5-DCV)

This VMware training course with Keith Barker prepares learners to configure and maintain highly available and scalable virtual infrastructures using vSphere v6.5. With the use of hands-on virtual labs, you can practice while you watch as you learn about vCenter Server, high availability, fault tolerance, optimization, security, and much more. The installation, management, administration, optimization, and scaling of a […]

Góc Bảo Mật Góc Linux - Unix Góc Ubuntu - Debian

How To Install ModSecurity with Nginx on Ubuntu

ModSecurity is toolkit for real time web application monitoring, logging, and access control. This open source Web Application Firewall (WAF) module does an outstanding job of protecting web servers (Apache, NGINX, and IIS) from attacks that target potential vulnerabilities in various web applications. ModSecurity handles tasks like: Tags: Apache, Command, Disable, Download, File, Firewall, HTML, Install, […]

Góc Bảo Mật Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS

How To Install ModSecurity with Nginx on CentOS 7

ModSecurity is toolkit for real time web application monitoring, logging, and access control. This open source Web Application Firewall (WAF) module does an outstanding job of protecting web servers (Apache, NGINX, and IIS) from attacks that target potential vulnerabilities in various web applications. ModSecurity handles tasks like: Tags: Apache, CentOS, Disable, Download, File, Firewall, HTML, Httpd, […]