CI/CD là gì ?

14 June, 2018 admin 1

Phần mềm đang là lĩnh vực “hot” nhất hiện nay, nó hiện diện khắp nơi trong cuộc sống và phát triển với tốc độ chóng […]

VMware PowerCLI

25 October, 2017 admin 0

Welcome PowerCLI to the PowerShell Gallery – Install Process Updates. PowerCLI is the best tool for automating management and configuration of VMware vSphere PowerCLI 6.5.3 […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Optimizing nginx webserver

22 April, 2015 admin 0

GIT – nginx is a small and fast webserver which generally outperforms most of the alternatives out of the box, however there is always room for […]

Puppet – Cài đặt

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã có thông tin khái quát về Puppet, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của Puppet. Trong […]

Puppet – Giới thiệu

5 January, 2015 admin 1

Puppet là 1 phần mềm quản lý cấu hình dựa trên Ruby, và được phân phối dưới bản quyền Apache 2.0, nó có thể chạy […]