Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Sitemap

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, CEPH, Ceph-deploy, Cisco, Cloud, Cloud Computing, Command, Couse, CPU, Crontab, CSS, Dale Carnegie, Dây Mạng, Ddos, Debian, Dell, DevStack, Dhcpd, Disable, Disk, Disks, DKIMproxy, DNS, Docker, Dovecot, Download, Dropbox, […]

Góc Lập Trình Góc Linux - Unix Góc Tài Liệu Góc Ubuntu - Debian

Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop

GIT – Tóm tắt:  Bài viết này—bài đầu tiên trong loạt bài về Hadoop—tìm hiểu khung công tác Hadoop, bao gồm các phần tử cơ bản của nó, như hệ thống tệp Hadoop (HDFS) và các kiểu nút được dùng phổ biến. Tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình một cụm (cluster) Hadoop chỉ […]