Resource

Tìm hiểu về Amazon Web Service

I. AWS là gì Trước đó ta nên tìm hiểu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Theo tổ chức IEEE “Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu trữ thường trực […]

Góc Ảo Hóa VMWare

VMware NSX là gì ?

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về đơn giản hóa cơ sở hạ tầng, tăng cao khả năng hoạt động cũng như tận dụng triệt để nguồn tài nguyên và nhiều lợi ích khác. Không đừng ở […]

Góc Bảo Mật Góc Linux - Unix Góc Ubuntu - Debian

How To Install ModSecurity with Nginx on Ubuntu

ModSecurity is toolkit for real time web application monitoring, logging, and access control. This open source Web Application Firewall (WAF) module does an outstanding job of protecting web servers (Apache, NGINX, and IIS) from attacks that target potential vulnerabilities in various web applications. ModSecurity handles tasks like: Tags: Apache, Command, Disable, Download, File, Firewall, HTML, Install, […]

Góc Bảo Mật Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS

How To Install ModSecurity with Nginx on CentOS 7

ModSecurity is toolkit for real time web application monitoring, logging, and access control. This open source Web Application Firewall (WAF) module does an outstanding job of protecting web servers (Apache, NGINX, and IIS) from attacks that target potential vulnerabilities in various web applications. ModSecurity handles tasks like: Tags: Apache, CentOS, Disable, Download, File, Firewall, HTML, Httpd, […]