Replica set trong MongoDB

24 October, 2018 admin 1

Replica set là một hệ replication trong MongoDB. Tập data sẽ được nhân bản trên nhiều server thay vì tập trung trên một single server. […]

CI, CD và DevOps là gì ?

14 June, 2018 admin 0

GIỚI THIỆU VỀ CI/CD CI là viết tắt của Continuous Integration, CD: Continuous Delivery hay Continuous Deployment ? Xem lại bài viết CI/CD là gì  Tags: CI-CD, […]