Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Linux Linux Toàn Tập LPI Toàn Tập

Lệnh cat trong linux

cat là 1 trong những lệnh đầu tiên mà bất cứ người dùng Linux và Bash shell nào cũng cần biết. Nó thường được dùng để đọc, hiển thị hoặc nối nhiều nội dung của 1 tập tin, nhưng cat có thể làm được nhiều hơn thế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Get hardware information on Linux with lshw command

Lshw – List hardware Lshw is a nifty small command line utility that generates detailed reports about various hardware components on the system. It does so by reading different files in the /proc directory. Lshw is capable of reporting memory configuration, firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache configuration, bus speed etc. Tags: […]

Góc FreeBSD Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Góc Unix Linux Toàn Tập

10 quick tar command examples to create/extract archives in Linux

Tar command on Linux The tar (tape archive) command is a frequently used command on linux that allows you to store files into an archive. The commonly seen file extensions are .tar.gz and .tar.bz2 which is a tar archive further compressed using gzip or bzip algorithms respectively. In this tutorial we shall take a look […]

Góc FreeBSD Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Góc Unix Linux Toàn Tập

35 Practical Examples of Linux Find Command

The Linux Find Command is one of the most important and much used command in Linux sytems. Find command used to search and locate list of files and directories based on conditions you specify for files that match the arguments. Find can be used in variety of conditions like you can find files by permissions, […]

Góc FreeBSD Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Góc Unix Linux Toàn Tập

Tạo tập tin trên linux có kích thước bất kỳ

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta có thể cần phải tạo 1 tập tin với dữ liệu ngẫu nhiên. Đó có thể là cho việc tạo ra 1 tập tin kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra, như kiểm tra tính hiệu quả của ứng dụng mà sử dụng 1 tập tin […]