VMware NSX là gì ?

21 May, 2018 admin 0

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về […]

VMware PowerCLI

25 October, 2017 admin 0

Welcome PowerCLI to the PowerShell Gallery – Install Process Updates. PowerCLI is the best tool for automating management and configuration of VMware vSphere PowerCLI 6.5.3 […]