Phân biệt Thick & Thin Provisioning

30 October, 2018 admin 0

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: Thin Provisioned, Thick Provisioned Lazy Zeroe & Thick Provisioned […]

Vim Cheatsheet

29 October, 2018 admin 0

Vim – the ubiquitous text editor Vim is a highly configurable text editor for efficiently creating and changing any kind of text. It is included […]

Replica set trong MongoDB

24 October, 2018 admin 1

Replica set là một hệ replication trong MongoDB. Tập data sẽ được nhân bản trên nhiều server thay vì tập trung trên một single server. […]