Hotlink protection in Nginx

6 January, 2015 admin 0

People hotlinking your content on their websites can be pretty annoying, especially if you don’t have a flat-fee traffic contract. The following will explain how […]

The Puppet Language

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã kết nối thành công các Puppet agent với master, việc tiếp theo chúng ta cần thực hiện là khai báo các cấu […]

Puppet – Cài đặt

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã có thông tin khái quát về Puppet, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của Puppet. Trong […]

Puppet – Giới thiệu

5 January, 2015 admin 1

Puppet là 1 phần mềm quản lý cấu hình dựa trên Ruby, và được phân phối dưới bản quyền Apache 2.0, nó có thể chạy […]