Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Puppet – Giới thiệu

5 January, 2015 admin 1

Puppet là 1 phần mềm quản lý cấu hình dựa trên Ruby, và được phân phối dưới bản quyền Apache 2.0, nó có thể chạy […]

No Image

Install LDAP Server on CentOS

3 October, 2013 admin 0

GIT – How to setup LDAP Server on CentOS. Following the guide as a reference from Stratus over at Overclockers.com.  This took WAY longer than it should have […]

No Image

How to install Kaltura in CentOS

17 December, 2012 admin 0

GIT – Kaltura is the world’s first Open Source Online Video Platform, providing both enterprise level commercial software and services, fully supported and maintained by […]