Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]

Change HostName in CentOS 7

27 July, 2017 admin 0

After installing the CentOS 7 on my server, I tried to change host name by modifying the /etc/sysconfig/network; it did not take an effect of the modification. […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]