Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

The Puppet Language

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã kết nối thành công các Puppet agent với master, việc tiếp theo chúng ta cần thực hiện là khai báo các cấu […]

Puppet – Cài đặt

5 January, 2015 admin 0

Sau khi đã có thông tin khái quát về Puppet, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của Puppet. Trong […]

Puppet – Giới thiệu

5 January, 2015 admin 1

Puppet là 1 phần mềm quản lý cấu hình dựa trên Ruby, và được phân phối dưới bản quyền Apache 2.0, nó có thể chạy […]

Sitemap

12 November, 2012 admin 1

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, […]