Lệnh cat trong linux

30 October, 2017 admin 0

cat là 1 trong những lệnh đầu tiên mà bất cứ người dùng Linux và Bash shell nào cũng cần biết. Nó thường được dùng để […]

VMware PowerCLI

25 October, 2017 admin 0

Welcome PowerCLI to the PowerShell Gallery – Install Process Updates. PowerCLI is the best tool for automating management and configuration of VMware vSphere PowerCLI 6.5.3 […]

How to upgrade OpenSSL on Centos

20 October, 2017 admin 0

1. Introduction OpenSSL is a library that provides cryptographic functionality, specifically SSL/TLS for popular applications such as secure web servers, MySQl databases and email applications. […]

Vmware Vsphere là gì

14 October, 2017 admin 1

Vmware vsphere nó là 1 nền tảng giúp chúng ta có thể tạo ra hạ tầng điện toán đám mây, nó gồm có các bộ ảo […]