GIT – Giới Thiệu : Simplebackup lá một chương trình cho phép bạn backup File và Directory. Phiên bản hiện tại : 1.8.1 [Stable] .

Chương trình sử dụng Perl nên các bạn cần cài perl trước khi dùng bằng lệnh sau

yum perl

Cài đặt:
– Bước 1: gói simplebackup tại địa chỉ sau:

http://sourceforge.net/projects/migas-sbackup/files/stable/1.8.1/

– Bước 2 : Cài đặt:

#mkdir /backup
#wget http://sourceforge.net/projects/migas-sbackup/files/stable/1.8.1/simplebackup-1.8.1.tar.gz/download

– Bước 2: Giải nén phần mềm như sau:

# cd /backup
# tar –xvfz simplebackup-1.8.1.tar.gz

– Bước 3: Copy tập tin simplebackup.pl trong thư mục vừa giải nén vào /usr/local/bin

# cp simplebackup.pl /usr/local/bin

– Bước 4: Tạo thư mục simplebackup trong /usr/local

#cd /usr/local
#mkdir simplebackup

– Bước 5: Tạo file cấu hình backup.conf như sau:

#simplebackup.pl –econf backup.conf

Cấu hình:
– Bước 1: Sửa lại nội dụng của tập tin backup.conf như sau :

#vi /usr/local/ simplebackup/backup.conf
backup_format = tar.gz
input_backup_dir = /var/lib/mysql ( chỉ ra thư mục cần backup )
output_backup = /backup ( chỉ ra thư mục ta backup )
keep_last_n_files = 2

– Bước 2: Test file cấu hình như sau:

#simplebackup.pl –tconf /usr/local/ simplebackup/backup.conf

– Bước 3: Chạy chương trình và thực hiện backup như sau:

#simplebackup.pl –conf /usr/local/simplebackup/backup.conf

– Bước 4: Tạo như sau:

0 12 * * * /usr/local/bin/simplebackup.pl –conf /usr/local/simplebackup/backup.conf

Lệnh trên sẽ hẹn giờ chạy backup lúc 12 h.

Thao khảo thêm bài viết Hướng dẫn sử dụng Crontab trên linux

Print Friendly

Comments

comments

Bài viết liên quan