Khôi phục mật khẩu root MySQL

GIT – Khôi phục mật khẩu : Bạn có thể thay đổi mật khẩu root trên hệ điều hành dễ dàng bằng các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào server với quyền root và dừng service MySQL

# /etc/init.d/mysql stop ( hoặc /etc/init.d/mysql stop  )

Stopping MySQL database server: mysqld.

Bước 2: Khởi động dịch vụ MySQL với chế độ không xác thực, chạy lệnh sau ở chế độ background.

# mysqld_safe –skip-grant-tables &

[1] 5988
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[6025]: started
Lưu ý : có 2 dấu - trước 'skip-grant-tables'

Bước 3: Kết nối vào MySQL

# mysql -u root

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 5.5
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Bước 4: Đặt lại mật khẩu mới cho account root MySQL

mysql> use mysql;
mysql> update user set =PASSWORD(“NEW-ROOT-”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Bước 5: Khởi động dịch vụ MySQL và kiểm tra

# /etc/init.d/mysql start ( hoặc /etc/init.d/mysql start )
# mysql -u root -p

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. 7 Nguyên nhân gây lỗi Crash Database « Góc IT
  2. Dự án Linux Toàn Tập | Hautph's Blog

Để lại lời nhắn